Willem Hagg

Vergoeding

Praktijktarieven

 • Korte behandeling: € 50,-
 • Lange behandeling: € 93,-
 • Supervisie: € 93,-


Vergoeding

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger
  gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling
  of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur
  datum te worden voldaan.

   

 2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in
  verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is
  met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de
  wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar
  verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de
  patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting
  heeft voldaan.

   

 3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering
  niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft
  voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te
  gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

   

 4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de
  patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het
  te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

© Willem Hagg 2024